Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Завдання суду

     

Компетенція та нормативно-правові засади діяльності Придніпровського районного суду м. Черкаси

Завдання суду (ст. 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). Суд,  здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує  кожному  право  на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України,  а також міжнародними договорами, згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України. Повноваження суду (ст. 22 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає  справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності. Місцевий загальний суд розглядає цивільні,  кримінальні, адміністративні  справи,  а  також  справи   про   адміністративні правопорушення  у випадках та порядку,  передбачених процесуальним законом. Місцеві   адміністративні суди розглядають справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи). Підсудність  окремих  категорій  справ  місцевим судам,  а також порядок їх розгляду визначаються процесуальним законом.

Завданням суду є організаційне забезпечення здійснення правосуддя в кримінальних, цивільних, адміністративних та інших судових справах, а також розгляд і вирішення звернень громадян на умовах і в порядку , передбаченому законодавством України.


Напрямки (функції) діяльності суду :

Відповідно до визначених законодавством України завдань суд забезпечує:
- здійснення правосуддя в кримінальних справах;
- здійснення правосуддя в цивільних справах;
- здійснення правосуддя в адміністративних справах;
- здійснення правосуддя в інших судових справах;
- розгляд і вирішення звернень громадян відповідно до компетенції суду, передбаченої законодавством України.

Принципи діяльності суду:

Діяльність суду базується на таких принципах:
1. Принцип ефективності: якісний розгляд всіх судових справ у найкоротші терміни з мінімальними матеріальними та кадровими витратами;
 

 2. Принцип спеціалізації: всі підрозділи та посадові особи суду виконують різні локальні завдання;

 3. Принцип єдності керівництва та контролю: встановлення лінійного типу безпосередньої підпорядкованості, за яким кожна посадова особа субординаційно підпорядкована тільки одному керівнику;

Місія Придніпровського районного суду м. Черкаси полягає в :

  удосконаленні процесу здійснення правосуддя;

  забезпеченні справедливого, чесного, законного винесення судових рішень без зволікань та з повагою до кожного хто звернувся до суду;

  ефективному координуванні своєї діяльності та використанні всіх ресурсів;

  здійсненні правосуддя неупереджено, незалежно від місця проживання, етнічного походження, рівня доходів, освіти, усувати перешкоди до суду та його послуг;

  виявленні поваги до всіх, хто постає перед судом, та хто працює в суді;

  сприянні компетентності, професійності та ввічливості суддів та працівників апарату суду, налаштовуючи їх на надання якісних послуг для розбудови довіри до суду.

Цінності суду :

 Витяг з Конституції України:

Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. 

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. 
(положенню частини другої статті 124 дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 25.12.97 р. N 9-зп)

(положенню частини другої статті 124 дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 07.05.2002 р. N 8-рп/2002)

(положенню частини другої статті 124 дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 09.07.2002 р. N 15-рп/2002)
 

Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. 
(положенню частини третьої статті 124 дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 07.05.2002 р. N 8-рп/2002)

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. 

Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України. 

 

Стаття 125. Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації. 

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. 

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди. 

Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди. 

Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

 

Стаття 129. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону. 

Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних. 

Основними засадами судочинства є: 

1) законність; 

2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 

3) забезпечення доведеності вини; 

4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; 

5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; 

6) забезпечення обвинуваченому права на захист; 

7) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; 

8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом; 
(положенню пункту 8 частини третьої статті 129 дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 11.12.2007 р.у N 11-рп/2007)

9) обов'язковість рішень суду. 

Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства в судах окремих судових юрисдикцій. 

За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності.