flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД. ЧЕРКАСИ

 

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

1. Загальні положення.

 

Згідно ст. 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізує програми професійно - технічного навчання, підготовки та перепідготовки кадрів.

Право на державну службу мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України.

Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті зміцнення трудової та виконавчої дисципліни, правильну організацію праці, повне й раціональне використання робочого часу, підвищення якості й продуктивності праці.

Кожен має право на належні безпечні й здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

 2. Порядок прийняття та звільнення державних службовців, службовців і робітників.

 

Прийняття на роботу здійснюється на конкурсній основі, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

Прийняття, переведення та звільнення з роботи оформляються наказом по суду.

При влаштуванні на роботу до суду на посаду державного службовця, особа, яка влаштовується працювати повинна надати:

-         трудову книжку;

-         паспорт;

-         військовий квиток військовозобов'язаним;

-         копію картки - платника податків;

-         копії документів про освіту;

-         декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

-         медичну довідку про стан здоров'я;

-         автобіографію.

При влаштуванні на роботу до суду на посаду службовця або робітника, особа повинна надати:

-         трудову книжку;

-         паспорт;

-         військовий квиток військовозобов'язаним;

-         копію картки - платника податків;

-         копії документів про освіту.

 

У разі прийняття на роботу, що потребує спеціальних знань, керівник апарату суду має право вимагати від працівника диплом або інший документ про закінчення вищого, середнього спеціального або професійно - технічного закладу освіти.

Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ своєчасно не було видано, але працівника фактично було допущено до роботи.

 

У разі прийняття на роботу, переведення на іншу роботу керівник апарату суду зобов'язаний роз'яснити працівникові його права та обов'язки, проінформувати під розписку про умови праці, ознайомити з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією, надати працівникові робоче місце.

Інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці й протипожежної охорони проводить відповідальна за це особа.

Особам, які вперше стають до роботи, не пізніше ніж: у тижневий термін від дня прийняття на роботу виписується трудова книжка.

Трудовий договір може бути припинено тільки на підставах, передбачених чинним законодавством України. Працівник має право розірвати трудовий договір зі своєї ініціативи, письмово попередивши про це керівника апарату за два тижні. Після закінчення цього терміну працівник має право припинити роботу, а керівник апарату суду не має права затримувати розрахунок і звільнення з роботи працівника й зобов'язаний в день звільнення видати йому належно оформлену трудову книжку, а бухгалтерія провести з ним повний розрахунок. За домовленістю між працівником та адміністрацією трудовий договір може бути припинено до закінчення терміну попередження про звільнення.

Причина звільнення має бути зазначена в точній відповідності з формулюванням чинного трудового законодавства із посиланням на статтю (пункт) Кодексу законів про працю України.

Днем звільнення вважається останній робочий день.

 3. Основні обов'язки працівників апарату суду.

 

До основних обов'язків працівників апарату суду належать:

-         додержання Конституції України та інших актів законодавства;

-         чесна й сумлінна праця, дотримання дисципліни праці;

-         постійне вдосконалення організації своєї праці й підвищення професійної кваліфікації;

-         дотримання правил техніки безпеки, охорони праці й протипожежної безпеки;

-         утримання в чистоті й порядку свого робочого місця, а також дотримання чистоти на території суду;

-         своєчасне та якісне виконання розпоряджень голови   суду,   його   заступника, керівника апарату    суду,   суддів    за    якими    закріплені працівники.

 

 4. Основні обов'язки керівника.

Керівник апарату суду зобов'язаний:

 

 1. належним чином організувати роботу працівників, щоб кожен із них працював за фахом і кваліфікацією і мав закріплене за ним робоче місце;
 2. затвердити посадову інструкцію на кожну посаду за штатним розкладом;
 3. забезпечити здорові й безпечні умови праці;
 4. постійно зміцнювати трудову й виконавську дисципліну;
 5. поліпшувати умови праці, неухильно дотримуватися законодавства про працю;
 6. вимагати від бухгалтерії територіального управління державної судової адміністрації видавати заробітну плату кожного 31(30)-го та 15-го числа поточного місяця; якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним або святковим днем, то  заробітну плату виплачувати напередодні  (стаття 115 КЗпП України);
 7. підвищувати роль морального  стимулювання  праці, заохочувати працівників, забезпечувати поширення передового досвіду роботи;
 8. забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників, створювати необхідні умови для суміщення роботи в суді з навчанням у закладах освіти;
 9. уважно ставитися до потреб і запитів працівників.

 5. Робочий час і час відпочинку.

 

Для працівників суду встановлюється п'ятиденний робочий тиждень із двома вихідними - субота й неділя.

Тривалість робочого часу працівників має не перевищувати 40 годин на тиждень.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину (стаття 53 КЗпП України).

Голова суду зобов'язаний організувати облік виходу на роботу.

Робочий день в суді починається з 8 години 00 хвилин, а закінчується о 17 годині 15 хвилин, обідня перерва з 13 до 14 години; а в п'ятницю - до 15 годині 00 хвилин, без обіду.

Працівникам забороняється залишати робочі місця без дозволу керівника апарату суду. 

Працівник, який з'явився на роботі в нетверезому стані, до роботи не допускається, й цей день вважається прогулом.

У робочий час забороняється відривати працівників від їхньої безпосередньої роботи, змушувати їх виконувати громадські обов'язки чи брати участь у різних заходах, не пов'язаних із виробничою діяльністю.

Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається.

Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) голови суду.

Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи державні службовці зобов'язані за розпорядженням керівника органу, в якому вони працюють, з'являтися на службу у вихідні дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.

Черговість надання щорічних відпусток установлюється головою суду з погодженням на виробничій нараді працівників суду та суддів.

Працівникам надається відпустка тривалістю 24 календарних днів.

Державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з наданням допомоги для оздоровлення у розмірі посадового окладу. Державним службовцям, які мають стаж роботи в державних органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів.

Працівникам за їхньою заявою може бути надана відпустка без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших поважних причин терміном до 15 календарних днів.

Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше ніж: 05 січня поточного року й доводиться до відома всіх працівників апарату суду.

За рішенням керівника органу державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

 

 6. Заохочення за успіхи в роботі.

 

За сумлінне виконання службових (трудових) обов'язків, тривалу й бездоганну роботу, новаторство та інші досягнення в роботі застосовуються такі види заохочення працівників:

 1. оголошення подяки;
 2. преміювання;
 3. нагородження почесною грамотою.

 

За особливі трудові заслуги працівники представляються у вищі органи виконавчої влади до заохочення, до нагороди орденами, медалями, нагрудними знаками й до присвоєння почесних звань, а також звання найкращого працівника за даною професією.

За сумлінну безперервну працю, зразкове виконання трудових обов'язків державним службовцям видається грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

За особливі трудові заслуги державні службовці представляються до державних винагород та присвоєння почесних звань.

 

 7. Стягнення за порушення трудової дисципліни.

 

За порушення трудової дисципліни або невиконання чи неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків накладається дисциплінарне стягнення.

За порушення трудової дисципліни до працівників може бути застосоване лише одне з таких стягнень:

 1. догана;
 2. звільнення.

 

Дисциплінарні стягнення застосовуються до державних службовців за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, а також: за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює.

До службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

попередження про неповну службову відповідність;

затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

Стягнення накладається керівником апарату суду безпосередньо за фактом проступку, але не пізніше ніж: за один місяць із дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше ніж: через шість місяців із дня вчинення проступку.

Під час накладення дисциплінарного стягнення мають ураховуватися тяжкість провини й заподіяна шкода, обставини, за яких учинено проступок, попередня робота й поведінка працівника.

Дисциплінарне стягнення оформляється в наказі (розпорядженні), з яким працівник ознайомлюється під розписку. Наказ (розпорядження) доводиться до відома працівників суду.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівник не мав нових дисциплінарних стягнень, то це дисциплінарне стягнення знімається.

Якщо працівник не допускав нових порушень, трудової дисципліни й до того ж виявив сумлінність у роботі, то стягнення може бути зняте достроково.

Протягом строку дисциплінарного стягнення заохочення до працівника не застосовуються.

Витяг з цих Правил вивішується у вестибулі на видному місці.

 

 

ГОЛОВА ПРИДНІПРОВСЬКОГО

РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРКАСИ                                                                                                                                            Угорчук В.В.